Message from the Vice Chancellor – isiZulu

Inkulumo KaSekelaShansela

Professor Nana Poku

NguSolwazi Nana Poku

Ngiyanamukela nonke bazali, abanakekeli kanye nabafundi bonyaka wokuqala asebeyingxenye yethu.

Igama lami uNana Poku, uSekela Shansela kanye noMphathi wale Nyuvesi enomlando omkhulukazi ezikhungweni zemfundo ephakeme.  

E-UKZN siyaziqhenya ngokuba yisikhungo esinoguquko olukhulukazi kwezocwaningo ezikhungweni zemfundo ephakeme ezweni lonke ngegunya lokulolonga abaholi besikhathi esizayo kulelizwe lethu.

Kubazali nabanakekeli, Siyabonga ukuba nikhuthaze izingane zenu ukuba zizofunda lapha njengoba izingane zenu ziqala ukuphuma ziya emhlabeni zigqugquzelwa iminyaka yokunakekelwa enizikhulise ngakho, amathemba enu aphezulu nokukhathazeka kwenu ngokunjalo.

Siyayiqonda le mizwa eninayo futhi siyaniqinisekisa ngokuthi laba besilisa nabesifazane abasebasha abazoqala izifundo zeziqu zabo bazothola ukunakekelwa okufanele ukuze kufezeke amaphupho abo.

Kinina, bafundi bethu abaqalayo ngowezi-2021, siyanamukela nonke.

Nizikhethele enye yamanyuvesi aseqophelweni eliphezulu ezweni kanye nasezwenikazi.

Siyethemba nizokuzuza enikuphokophelele, elethu iqhaza ukunisiza nizuze lokho.

Sizonilekelela kulo lonke uhambo lwenu lapha enyuvesi.

Ngiyakuqonda ukuthi amasonto okuqala aba nzima kinina, ningakhathazeki, lokho kuzodlula, emasontweni nasezinyangeni ezilandelayo niyobe senizinze ngokufanele, niyoba nokuzethemba niphakathi komphakathi wabafundi nabafundisi eniyoba sethubeni lokuxhumana nabo, bayonithuthukisa nize nifezekise amaphupho enu.

Okwethu njengesikhungo ukunilekelela ukuba nikwazi ukuqasheka uma seniphothule izifundo zenu, izindlela zethu zokufundisa kanye nabafundisi bethu abasezingeni eliphezulu bakhonela ukunilolongela izinselelo zesikhathi esizayo uma seniphothule iziqu zenu.

Sonke siphatheke kabi ngokuthi asikwazi ukubonana ubuso nobuso njengoba umhlaba esiphila kuwo ulawula isibalo sabantu abangahlangana ubuso nobuso.  

Ningakhathazeki, nize esikhungwemi esiphambili kwezocwaningo lapho abacwaningi bale nyuvesi behamba phambili ekusizeni izwe ekubhekaneni nalolu bhubhane.

Sikuqinisekisile ukuthi uma nifika niyofikela endaweni ephephile.  

Siyonihlinzeka ngakho konke ukwesekwa enikudingayo, ezokuzivikela ezifanele futhi siyoqinisekisa ukuthi niphephile kulezi zimo zanamuhla.  

Yisikhathi esinzima kithina sonke, futhi siyonicela ukuba nibe nobuhlakani ekugwemeni izimo ezingafanelekile, siniqinisekisa ukuthi kulesi sikhungo sinososayensi abasezingeni eliphezulu abasebenza ngokuzimisela ekuqhamukeni nezixazululo zalolu bhubhane.

Bazali nabanakekeli, siyabonga ngokuhlanganyela nathi namuhla, kanye nabasha besilisa nabesifazane enibabeke ezandleni zethu, sabelana nokuzibophezela kwenu ekubathuthukiseni baze bazuze abakuphokophelele eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.

Ngiyabonga kakhulu!

NguSolwazi Nana Poku
ISekelashansela NoMphathi
ENyuvesi YaKwaZulu-Natal